Condicions generals de venda

compres.lesborgesblanques.cat

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web compres.lesborgesblanques.cat, (d’ara endavant Lloc Web) l’ostenta: AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES, proveïda de NIF: P2507000D i inscrita a: Ajuntament de les Borges Blanques; i les dades registrals de les quals són: , i les dades de contacte de les quals són:

Adreça: Carrer del Carme, 21 / 25400 les Borges Blanques

Telèfon de contacte:

Fax: 97 314 28 50

Email de contacte: promocioeconomica@lesborgesblanques.cat

Aquest document (així com altres documents que aquí s’esmenten) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (compres.lesborgesblanques.cat) i la compra o adquisició de productes i/o serveis (en endavant , Condicions).

A l’efecte d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques desenvolupa a través del Lloc Web comprèn:

Venda d’entrades per actes culturals, concerts, música, museus, materials de marxandatge, serveis interactius, material gràfic, esdeveniments virtuals i tot tipus de serveis digitals o d’accés a recintes. I altres serveis que s’hi puguin afegir. 

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot el que s’ha esmentat anteriorment, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això no ha de fer servir aquest Lloc Web.

Així mateix, s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedisca, navegueu i/o useu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·licite l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L’Usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques declina tota responsabilitat que se’n pugui derivar, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions estiguin disponibles a aquest Lloc Web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de compres.lesborgesblanques.cat, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: ” Pagar”

Així mateix, l’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se us informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la vostra compra estigui sent enviada. Si escau, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consenteix que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic i, si escau, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-ho a Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques utilitzant els espais de contacte del Lloc Web oa través de les dades de contacte facilitats més amunt.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a mode enunciatiu, però no exhaustiu, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/ o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o l’adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Llevat que s’indiqui expressament el contrari, Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques no és el fabricant dels productes venuts o que poguessin arribar a comercialitzar-se al Lloc Web. Si bé Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques realitza grans esforços perquè la informació mostrada al Lloc Web sigui correcta, de vegades l’embalatge i/o els materials i/o els components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix al Lloc Web. Per això, l’Usuari ha de no només considerar la informació subministrada pel Lloc Web, sinó també la informació disponible a l’etiquetatge, els advertiments i/o instruccions que acompanyin el producte.

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes) Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import . Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, a Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent.

No obstant això, i llevat que s’indiqui, puntualment, una altra cosa els preus dels articles oferts exclouen les despeses d’enviament, en què es poguera incórrer, que s’afegiran a l’import total a causa del moment de gestionar el procediment d’enviament per part del Usuari, i on aquest consultarà els mètodes i costos d’enviament disponibles i triarà lliurement el que més li convingui.

En cap cas el Lloc Web no afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i elegit voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritza el pagament, no serà responsable per cap retard o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Una vegada que Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establerts.

En tot cas, en fer clic a “Pagar” l’usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

6. LLIURAMENT

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del territori següent: Espanya (Península i Balears)

Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat al Lloc Web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals comptadors des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per informar-lo d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser tornada al magatzem. Tot i això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l’Usuari no estarà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, cal que us poseu en contacte amb Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques per convenir el lliurament un altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurada per causa no imputable a Central de gestió de compres en línia de l ‘Ajuntament de les Borges Blanques entendrà que l’Usuari vol desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari us seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

Això no obstant, l’Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que puguin derivar-se dels productes seran suportats per l’usuari des del moment del lliurament. L’usuari adquireix la propietat dels productes quan Central de Gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició realitzada, incloent les despeses d’enviament, o en el moment del lliurament, si que té lloc en un moment després de la recepció completa de la quantitat a pagar pel Centre de Gestió de compres en línia de la Ciutat de Borges Blanques.

S’entendran de conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), ordres de compra per al lliurament i / o prestació que es troba en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament és en el territori espanyol, excepte les Illes Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-los posant-se en contacte amb Central de gestió de compres online de l’ Ajuntament de les Borges Blanques a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Pagar”, té accés a l’espai, la cistella o la cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què l’usuari adquireix productes en oa través de la pàgina web de l’propietari, que són assistits per una sèrie de drets, com es enumera i descriu a continuació:

Dret de Desistiment

L’Usuari, en tant que consumidor i usuari, realitza una compra al Lloc Web i, per tant, li assisteix el dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits al Lloc Web de Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o en cas de tractar-se d’un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió a la Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques. Pots fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte previstos al Lloc Web.

L’Usuari, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d’enviament (excepte les despeses addicionals elegides per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent a la modalitat menys costosa oferta al Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va fer servir aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’usuari. No obstant això, Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques podria retenir aquest reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari presenti una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

L’Usuari pot tornar o enviar els productes a Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques a: Carrer del Carme, 21 / 25400 les Borges Blanques

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques va ser informat de la decisió de desistiment.

L’usuari reconeix que ha d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s’incorre en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L’Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de els Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta a fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després de l’entrega.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’usuari pogués contractar en aquest Lloc Web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el dret de desistiment als usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat , amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix, s’han de tornar els productes usant o incloent-hi tots els seus embolcalls originals, les instruccions i la resta de documents que els acompanyin, a més d’una còpia de la factura de compra.

Al següent enllaç es pot descarregar el Model de formulari de desistiment:

Devolució de productes defectuosos o error a l’enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a allò estipulat al contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s’informarà a l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix. .

El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

La quantitat pagada per aquells productes que siguin retornats a causa d’un defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat completament, incloent les despeses d’enviament i els costos que l’Usuari hagi incorregut per realitzar la devolució. El reemborsament es farà pel mateix mitjà de pagament que l’usuari utilitza per pagar la compra.

En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts a la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, en tant que consumidor i usuari.

Garanties

L’Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques, per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s’entén que els productes estan en conformitat amb el contracte sempre que: s’ajusten a la descripció realitzada per la Central de Gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques i posseir les qualitats que es presenten en ella; són adequats per als usos a què s’utilitzen ordinàriament productes de el mateix tipus; i presentar la qualitat habitual i els beneficis d’un producte de el mateix tipus i que s’espera fonamentalment de la mateixa. Quan aquest no és el cas pel que fa als productes lliurats a l’Usuari, el Usuari ha de procedir com s’indica a la secció de retorn de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el lloc web, podria presentar característiques no homogènies, sempre que aquests es deriven de l’tipus de material amb el que s’han fabricat, i que, per tant, formaran part de l’aparença individual del producte, i no van a ser un defecte.

D’altra banda, es podria donar el cas que l’Usuari adquireixi un producte d’una marca o fabricat per un tercer al Lloc Web. En aquest cas, i tenint en compte que l’Usuari està tractant amb un producte defectuós, l’Usuari també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per saber com exercir el seu dret de garantia legal directament contra ell durant els dos anys següents. el lliurament d’aquests productes. Per a això, l’Usuari ha d’haver conservat tota la informació relativa a la garantia dels productes.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat de disposició legal en sentit contrari, Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques no acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen:

 • Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva;
 • Pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
 • Tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per les dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:

 • Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al Lloc Web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de la falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o d’altres d’aquest caràcter.
 • Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Tot i això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. Alhora, Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques tampoc no es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari tornar el producte correcte.
 • En general, Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiva:
  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  • Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a qui duri la causa de força major. Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions malgrat la causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l´ús d´aquest Lloc Web, l´Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Central de gestió de compres online de l´Ajuntament de les Borges Blanques siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web).

A efectes contractuals, l’Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb la Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques a través de les dades de contacte facilitades en aquestes Condicions i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques pot contactar i/o notificar a l’Usuari al seu correu electrònic oa l’adreça postal facilitada.

11. RENÚNCIA

La renúncia a la Central de Gestió de l’Ajuntament de les Borges Blanques a un dret específic d’accions legals o la manca de requeriment per la Central de Gestió de l’Ajuntament de les Borges Blanques d’estricte compliment per part de l’Usuari no implica qualsevol de les seves obligacions, ni una renúncia a altres drets o accions derivades d’un contracte o de les condicions, ni s’exonera a l’usuari de l’acompliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i us comuniqueu a l’Usuari per escrit.

12. NUL·LITAT

Si alguna de les presents condicions són declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte , acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra banda, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques en el curs d’una transacció al Lloc Web, seran tractades d’acord amb allò establert a la Política de Privadesa o de protecció de dades (continguda, si escau, a l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En accedir, navegar i/o fer servir el Lloc Web l’Usuari consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Central de gestió de compres online de l’ Ajuntament de les Borges Blanques i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General) .

A més, Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Central de gestió de compres en línia de l’Ajuntament de les Borges Blanques en qualsevol moment, fent servir les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la subscripció d’aquest contracte de compra entre Central de gestió de compres online de l’Ajuntament de les Borges Blanques i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22 /CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.