INSCRIPCIÓ EXPOSITORS FIRA BORGES MOTOR
SECTOR DE MOTOS


DISPOSICIONS GENERALS

1- Calendari i horari Firal

La VII Fira Borges Motor de les Borges Blanques, de vehicles d’ocasió, es celebrarà els dies 11, i 12 de maig de 2024 al recinte firal establert per la Comissió Organitzadora.

L’exposició del sector de les motos es durà a terme el dia 12 de maig. L’horari d’exposició serà continuat des de les 10 h a les 20 h

Les parades de venda han d’estar obertes obligatòriament durant l’horari de visita de la Fira.

 2- Expositors i dret d’admissió

Tenen la condició d’expositors les persones físiques o jurídiques que exposin els següents productes:

  • Sector de les motos: Exposició i venda de motos d’ocasió de segona mà.

La Comissió Organitzadora examina les sol·licituds de contractació d’espai i determina si s’ajusten o no a les condicions establertes, i es reserva, en tot moment, el dret d’admissió, sense que aquestes decisions hagin d’estar motivades.

No es permet l’exposició de productes que puguin molestar als altres expositors o al públic visitant, en especial productes perillosos i insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.

 3- Condicions de venda

S’admeten com a expositors les persones físiques o jurídiques propietàries d’una o més motos que vulguin vendre aquests productes en el marc de la celebració del certamen firal. L’incompliment d’aquestes condicions pot ser motiu de cessament de la condició d’expositor.

4.- Sol·licitud i reserva d’espai

Les sol·licituds de reserva d’espai s’han de formalitzar a través del formulari que trobareu a la web www.compres.lesborgesblanques.cat/inscripcionsmotos2024.

El termini d’inscripció i pagament s’obrirà el dia 25 de març i finalitzarà el dia 20 d’abril de 2024.

L’organització adjudicarà l’espai segons l’ordre de recepció de les sol·licituds. El pagament de la inscripció es farà de forma simultània mitjançant targeta bancària durant el procés d’inscripció.

En casos excepcionals i ineludibles, l’organització de la Fira es reserva les facultats de canviar la situació de qualsevol expositor, atenent els interessos generals de la fira.

5.- Contractació i adjudicació d’espai.

Els contractes s’han de realitzar mitjançant els formularis que l’Ajuntament de les Borges Blanques facilitarà a les persones interessades. Les sol·licituds rebudes dintre del termini d’inscripció gaudiran de la reserva d’espais, sempre d’acord amb la distribució general de les seccions del certamen. Totes aquelles sol·licituds que arribin fora del termini marcat seran ateses en funció de l’espai disponible.

A fi i efecte d’aconseguir una distribució racional de l’oferta i de l’espai, l’organització es reserva la facultat de seleccionar les firmes expositores, adjudicar menys espai del sol·licitat o canviar la ubicació sol·licitada per l’expositor.

Es prohibeix la permuta, la cessió o el subarrendament a terceres persones de l’espai adjudicat.

Si per alguna raó l’organització no pogués posar a disposició de l’expositor l’espai reservat sinó que n’hi adjudiqués un altre de característiques similars, aquest només tindrà dret a la devolució de l’import satisfet o a la diferència de l’import entre l’espai adjudicat i el que finalment se li assigni, sense que se li hagi d’abonar cap indemnització per danys i perjudicis. 

 6.- Muntatge, desmuntatge i construcció d’estands.

El recinte firal s’obrirà als expositors del sector de les motos a partir del 12 de maig a les 7 h. L’horari de muntatge és de 7.00 a 9.30 h

El servei de vigilància començarà a partir de les 7.00 h del dia 12 de maig i finalitzarà a les 22 h del 12 de maig.

Les instal·lacions dels estands o terrenys i la col·locació de les mercaderies han d’estar totalment acabats el dia 12 a les 9.30h,.

No es permet realitzar cap tipus de fonamentació en els estands o terrenys, ni el repintat o remodelació de les instal·lacions de la celebració de la fira.

Els expositors i les empreses que intervinguin en el muntatge dels estands han de tenir assegurat el seu personal i complir les obligacions laborals i fiscals vigents.

El desmuntatge i retirada de mercaderies es realitzaran a partir de les 20 h del 12 de maig, havent d’estar finalitzat a les 22 h del mateix dia.

Tot el material que no s’hagi retirat dintre del termini indicat es considerarà abandonat i serà retirat pel servei de neteja de l’organització. Les despeses ocasionades per aquest servei aniran a càrrec de l’expositor.

Els expositors han de deixar els espais o estands ocupats en el mateix estat que es trobaven en el moment de l’ocupació. Totes les deterioracions ocasionades aniran a càrrec de l’expositor.

7.- Instal·lacions.

Les estructures de muntatge han de garantir la seguretat i estabilitat. En cap cas poden sobresortir de l‘alineació dels carrils firals. La instal·lació elèctrica ha d’estar protegida amb un interruptor magneto tèrmic i un diferencial d’alta sensibilitat. Les variacions o alteracions de muntatge i dimensionament de l’estand fora de la normativa haurien d’estar autoritzades per la Comissió Organitzadora.

8.- Seguretat i inspeccions.

L’expositor es farà responsable de la solidesa de la construcció, del seu muntatge i dels danys a tercers que es puguin derivar de la falta de seguretat, així com dels danys que tinguin origen en la instal·lació del propi estand o parcel·la i/o el producte ofert en el mateix i afectin a persones, màquines o altres elements que es continguin. Així mateix, l’expositor és l’últim responsable de prendre les mesures necessàries de seguretat i protecció dels productes exposats.

Queda totalment prohibit fumar en tot el recinte firal, així com en els pavellons, les sales d’actes dels diferents edificis on es realitzen activitats firals, i a dins de tot tipus de carpes i/o muntatges extraordinaris pel certamen.

Li facilitem els principals telèfons d’interès per utilitzar en cas d’emergència durant la Fira: Mossos d’Esquadra, Ambulàncies i  Bombers: emergències 112. Policia Municipal: 973142854 i 630679587. Departament de fira: 973142805

9.- Activitats molestes

Els vehicles i altres utillatges i mercaderies exposades que estiguin en funcionament dintre dels recintes firals han de comptar amb les proteccions necessàries per a evitar desperfectes i accidents. L’organització pot prohibir el funcionament dels vehicles i utillatges que no compleixin aquestes condicions. També pot prohibir el seu funcionament, si ocasionessin sorolls excessius o emetessin olors molestes als visitants.

10.- Vigilància, assegurança, danys i responsabilitats

Els expositors hauran obligatòriament  d’assegurar els articles exposats contra incendi i responsabilitat civil. L’organització de la fira contractarà una assegurança. En cap cas l’assegurança de la fira cobreix el furt. L’organització de la fira no es fa responsable dels danys que es puguin causar a les mercaderies, als vehicles, al material auxiliar, als expositors o al seu personal, ja sigui per cas fortuït, força major, negligència o mal ús de les instal·lacions. Els expositors han d’anar amb compte de la vigilància dels seus estands o parcel·les durant les hores de visita, muntatge i desmuntatge. Malgrat tot això, en el recinte firal hi haurà un servei de vigilància.

11.- D’ordre intern i altres normatives

Per causa de força major, les dates de la “VII Fira Borges Motor” poden ser modificades, o ser anul·lada la seva celebració. Tota la responsabilitat de la Comissió Organitzadora queda limitada a la devolució de la part no gastada dels pagaments realitzats per l’ocupació dels espais sol·licitats.

La Comissió Organitzadora pot dictar totes aquelles normes no previstes en aquestes Disposicions Generals que siguin necessàries, normes que han de ser acceptades i obeïdes de forma inapel·lable pels expositors al formalitzar la seva sol·licitud.

En qualsevol cas, és necessari complir totes aquelles normes establertes tant per l’Ajuntament com les referides a protecció civil i ordre públic dictades pel Departament de Governació en l’exercici de les respectives competències.

13.- Pagament

El pagament de la inscripció es farà de forma simultània mitjançant targeta bancària durant el procés d’inscripció.

L’import d’altres conceptes de facturació, abans o durant el certamen s’abonaran al comptat.

14- Anul·lacions

Els expositors que renunciïn a participar en la fira han de comunicar-ho a l’organització per escrit quinze dies abans de la inauguració de la Fira. En aquest cas es reintegrarà al renunciant el 50% de la quantitat satisfeta. Si la renúncia es produís més tard d’aquesta data o no es notifiqués de la forma indicada, l’expositor perdria el dret a obtenir qualsevol reintegrament. En cas que l’expositor no hagi satisfet la totalitat de l’import abans de la inauguració de la Fira o no hagi ocupat l’espai contractat, l’organització pot cedir l’espai o l’estand a un tercer, sense cap obligació d’indemnitzar-lo ni retornar-li les bestretes rebudes.

14- Publicitat Oficial i suports publicitaris

La distribució de mostres i tot tipus de material promocional només es pot realitzar en l’interior de l’estand o parcel·la. No es permetrà l’ús d’altaveus i aparells musicals des dels estands o parcel·les dels expositors. La publicitat que realitzin els expositors ha d’evitar la competència deslleial i la comparança directa amb altres productes exposats.

15.- Credencials dels expositors

Cada empresa expositora disposarà de dos targetes credencials per a accedir al recinte fora de l’horari firal i disposarà dels serveis propis de la Fira. Les credencials s’obtindran a l’estand d’informació situat al recinte firal. També es lliurarà una tarja d’autorització d’estacionament vàlid només per a tal efecte durant els dies de fira.

16.- Neteja

La neteja dels estands i parcel·les anirà a càrrec dels expositors.

17.- Plec contractual

Tots els expositors, pel sol fet de signar la sol·licitud d’inscripció per a participar en la Fira, queden obligats a sotmetre’s a les presents Disposicions Generals que es constitueixen en plec de condicions de contractació.

18.-Submissió a fur.

En la resolució de qualsevol dubte o fur que susciti la interpretació i execució del present contracte, les dues parts se sotmeten expressament a la competència dels tribunals de Lleida.